Lisa meem

Üldtingimused

Üldtingimused

Teenuse tingimustega nõustumine

Skunk, www.skunk.ee (edaspidi “Lehekülg”) eesmärk on pakkuda veebis erineva sisuga materjali avaldamise teenust. Palun lugege hoolikalt läbi käesolevad Teenuse tingimused (“Leping”), enne kui kasutate Lehekülge või kõiki sellel pakutavaid teenuseid (edaspidi “Teenused”). Teenuste kasutamiseks või nendega tutvumiseks nõustute kõikide käesoleva Lepingu tingimustega. Kui te ei nõustu kõigi käesoleva Lepingu tingimustega, ärge kasutage Teenuseid. Teenused on kasutatavad teie poolt (“Kasutaja” või “Teie”) järgmistel tingimustel:

 1. Juurdepääs teenustele

Vastavalt käesoleva Lepingu tingimustele võib Skunk.ee pakkuda Teile Teenuseid, mida on täpsemalt kirjeldatud Leheküljel ja mida tellija valib kasutamiseks ainult oma tarbeks ja mitte ühegi teenuse kasutamiseks kolmandatele osapooltele. Teenused hõlmavad (kuid mitte ainult) kõiki Teenuseid, mida Skunk.ee pakub Kasutaja jaoks, samuti lehekülje sisuks oleva sisu pakkumist (nagu allpool määratletud).

Skunk.ee võib Teenuseid igal ajal muuta, peatada või katkestada, sealhulgas mis tahes funktsiooni, andmebaasi või sisu kättesaadavust. Skunk.ee võib samuti kehtestada teatavatele funktsioonidele ja teenustele piiranguid või piirata Teie juurdepääsu osadele või kõikidele Teenustele ilma ette teatamata ja vastutuseta. Skunk.ee jätab endale õiguse oma äranägemisel muuta käesolevaid Teenusetingimusi igal ajal, avaldades parandatud Teenusetingimused Leheküljel ja esitades teate Leheküljel, võimaluse korral e-posti teel. Kasutaja vastutab selliste muudatuste kontrollimise ja tutvumise eest. Kasutaja poolt Teenuste kasutamine pärast sellist muutmist kujutab endast Kasutaja nõusolekut käesoleva Lepingu tingimuste muutmisega.

Kasutaja kinnitab Skunk.ee-le, et kui Ta on üksikisik (st mitte ettevõtte üksus), on Kasutaja vähemalt 14-aastane. Ükski alla 14-aastane isik ei tohi anda Skunk.ee-le isikuandmeid (sh näiteks nimi, aadress, telefoninumber või e-posti aadress). Kasutaja kinnitab ka, et tal on seadustega lubatud kasutada Teenuseid ja tutvuda leheküljega ning vastutab täielikult Teenuste valimise ja kasutamise eest ning Leheküljele ligipääsu eest.

Skunk.ee ei võta vastutust selle eest, et Lehekülge vaadatakse või selle sisu laaditakse alla väljaspool Eesti Vabariiki. Juurdepääs sisule ei pruugi teatud isikute või teatud riikide jaoks olla seaduslik. Kui Sa saad juurdepääsu Leheküljele väljaspool Eesti Vabariiki, teete seda omal vastutusel ja Te vastutate oma jurisdiktsiooni seaduste järgimise eest.

Skunk.ee kasutab mõistlikke jõupingutusi, et tagada Lehekülje ja Teenuste kättesaadavus 24 tundi ööpäevas, seitse päeva nädalas. Siiski võib juhtuda, et Lehekülje ja / või Teenuste katkestamine hoolduse, uuendamise ja parandamise või telekommunikatsioonilinkide ja seadmete rikete tõttu katkeb. Skunk.ee kasutab igat mõistlikku sammu, et minimeerida selliseid häireid, kui see on Skunk.ee mõistliku kontrolli all.

Te nõustute, et ei Skunk.ee ega Lehekülg ei vastuta Teie ega ühegi muu poole eest Lehekülje, Teenuse, Teie sisu või muu sisu kasutamise peatamise, muutmise, katkestamise või kättesaadavuse puudumise eest.

Skunk.ee jätab endale õiguse kehtestada kasutus- ja salvestamispiiranguid oma äranägemisel igal ajal või ilma ette teatamata.

Kasutaja vastutab kõigi vajalike seadmete või abiteenuste hankimise ja hooldamise eest Leheküljele juurde pääsemiseks või muul viisil Teenuste kasutamiseks, sealhulgas modemite, riistvara, tarkvara ja kaug- või kohaliku telefoniteenuse kasutamiseks. Kasutaja vastutab selle eest, et sellised seadmed või abiteenused oleksid teenustega kooskõlas.

 1. Lehekülje sisu

Lehekülg ja selle sisu on mõeldud ainult Skunk.ee Kasutajatele kasutamiseks ning neid võib kasutada ainult käesoleva Lepingu tingimuste kohaselt. Kõik Leheküljel kuvatavad või teostatavad materjalid, sealhulgas (kuid mitte ainult) tekst, graafika, logod, tööriistad, fotod, pildid, illustratsioonid, tarkvara või lähtekood, heli ja video, animatsioonid ja teemad (nagu allpool määratletud) kuuluvad Skunk.ee-le ja / või kolmandate isikute omandisse ja on kaitstud Eesti Vabariigis kehtivate ja rahvusvaheliste autoriõiguse seadustega (välja arvatud Kasutaja “Kasutaja sisu” postitatud sisu).

Skunk.ee API-d kasutatakse ainult vastavalt API-i teenusetingimuste tingimustele. Kõik kaubamärgid, teenindusmärgid ja ärinimed kuuluvad Skunk.ee-le  ja / või kolmandatele osapooltele. Kasutaja peab järgima kõiki autoriõiguse seadusega kaitstud teateid, teavet ja piiranguid, mis sisalduvad Teenuste kaudu juurdepääsetavas sisus.

Lehekülg on kaitstud autoriõigusega kui kollektiivne teos vastavalt Eesti Vabariigi autoriõiguse seadustele, rahvusvahelistele konventsioonidele ja muudele autoriõiguse seadustele.

Välja arvatud käesolevas Lepingus sõnaselgelt sätestatud juhtudel, ei või Kasutaja kopeerida, muuta, avaldada, edastada, üles laadida, osaleda üleandmises või müümises, reprodutseerida , näidata või mingil viisil kasutada mis tahes sisu, tarkvara, materjale või teenuseid tervikuna või osaliselt.

Kasutaja võib alla laadida või kopeerida sisu ja teisi Lehekülje allalaaditavaid elemente ainult isiklikuks kasutamiseks tingimusel, et Kasutaja säilitab kõik sellises sisus sisalduvad autoriõigused ja muud teatised. Igasugune sisu allalaadimine, kopeerimine või säilitamine, välja arvatud isiklikuks mitteäriliseks otstarbeks, on selgesõnaliselt keelatud ilma Skunk.ee eelneva kirjaliku loata või autoriõigust omava omaniku loata.

Juhul, kui Te Leheküljelt tarkvara alla laadite, litsentsib teie tarkvara Skunk.ee või kolmanda osapoole tarkvara omanik (kaasa arvatud kõik tarkvaraga kaasatud või loodud failid, kujutised ja tarkvara kaasas olevad andmed (edaspidi “tarkvara”). Need andmed on mõeldud teie isiklikuks, mitteäriliseks kasutamiseks.

Teil võib olla Kasutaja sisu, millel Tarkvara on salvestatud, kuid Skunk.ee või kolmanda osapoole litsentsiandjad säilitavad Tarkvara üle täieliku omandiõiguse ja kõik selles sisalduvad intellektuaalomandi õigused.

 1. Kasutaja sisu

Kasutaja omab kogu Kasutaja loodud sisu, mida Kasutaja pakub Leheküljel, kuid nõustub andma Skunk.ee-le  ainuõigusliku ülemaailmse kasutustasuta, üleantava õiguse ja litsentsi (millel on õigus all-litsentsida) kasutada, kopeerida , vahemälus hoida, avaldada, kuvada, levitada, muuta, luua tuletisinstrumente ja säilitada sellist Kasutaja sisu ning võimaldada teistel seda teha (“Sisu litsents”), et pakkuda teenuseid. Kui Kasutaja lõpetab oma liikmestaatuse ja Teenuste kasutamise, siis Kasutaja nõustub, et tema loodud sisu jääb Leheküljele üles ning Skunk.ee-le edasiseks kasutamiseks. Juhul kui Kasutaja ei soovi, et tema loodud sisu jääks Leheküljele, siis teeb Skunk.ee kõik mõistlikud jõupingutused sisu Leheküljelt eemaldamiseks ja Kasutaja sisu kasutamise lõpetamiseks; aga Kasutaja tunnistab ja nõustub, et tema sisu vahemällu salvestamine või viited ei pruugi kohe eemaldatud saada.

Kasutaja kinnitab ja nõustub, et tema loodud sisu ei lähe vastuollu järgnevate punktidega:

 1. a) rikub või muul viisil eksib mõne teise osapoole autoriõiguse või kaubamärgi vastu;
 2. b) avalikustab mis tahes ärisaladuse, välja arvatud juhul, kui see kuulub Kasutajale

(c) rikub teise intellektuaalomandi õigust või teise isiku privaatsust või avalikustamisõigust;

 1. d) on sallimatu, laimav, kuritahtlik, ähvardav, ahistav, vihkav, solvav või muul viisil rikkunud mis tahes seadust või õigust mis tahes kolmanda osapoole suhtes;

(e) sisaldab viirust, trooja hobust, ussi, ajapommi või muud arvutiprogrammeerimise rutiini või mootorit, mis on ette nähtud süsteemi, andmete või teabe kahjustamiseks, kahjulikuks sekkumiseks, varjatud katkestamiseks;

Skunk.ee jätab endale õiguse eemaldada Leheküljelt kõik Kasutaja loodud sisu, peatada või lõpetada kasutaja õigus kasutada Teenuseid igal ajal juhul kui Kasutaja läheb vastuollu punktidest a)-e) viidatuga.

 1. Piirangud

Kasutaja vastutab kogu oma tegevuse eest seoses Teenustega ja Leheküljele juurdepääsuga. Igasugune pettuslik, kuritahtlik või muul viisil ebaseaduslik tegevus või teenuste või sisu mis tahes kasutamine, mis rikub käesolevat lepingut, võivad olla aluseks Kasutaja õiguste ja juurdepääsu peatamiseks Teenustele või Leheküljele.

Lehekülje või teenuste kasutamine mis tahes arvutivõrgu turvalisuse, crack-paroolide või turvaprobleemide koodide rikkumiseks, ebaseadusliku materjali, sealhulgas nende, mida peetakse ähvardavateks või ebamugavateks või mis tahes ebaseadusliku tegevusega tegelemiseks, on selgesõnaliselt keelatud.

Kasutaja ei kasuta mingil juhul Lehekülge ega teenust, et

(a) saata soovimatuid e-kirju, massposti, rämpsposti või muid materjale Lehekülje kasutajatele või mõnele teisele isikule;

(b) ahistada, ähvardada või kuritarvitama mis tahes isikut või osalist, sealhulgas teisi Lehekülje  kasutajad;

(c) luua varikontot või esineda teise isikuna

(d) postitada valet, ebatäpset või mittetäielikku materjali või kustutada või parandada mis tahes materjale, mida Kasutaja ise pole postitanud.

 1. Garantii diskleimer

Skunk.ee ei oma Kasutajaga seotud suhteid ega usalduslikke kohustusi.

Kasutaja tunnistab, et Skunk.ee  ei kontrolli ega võta mingit kohustust võtta kasutusele meetmeid, mis puudutavad:

millised kasutajad saavad Leheküljele juurdepääsu;

mis sisule saab Kasutaja juurdepääsu

millist mõju võib sisu avaldada Kasutajale;

kuidas Kasutaja võib sisu tõlgendada või kasutada;

või milliseid tegevusi võib Kasutaja ette võtta selle sisu tõttu.

Suurt osa Lehekülje sisust loob ja võtab selle eest ka vastutuse Kasutaja, kes selle on Leheküljele postitanud.

Skunk.ee ei jälgi Lehekülje sisu ega vastuta selle sisu eest. Kasutaja vabastab Skunk.ee kõikidest vastutustest, mis on seotud Kasutajaga, kes kasutasid Lehekülje sisu. Lehekülg võib sisaldada või suunata Kasutajaid lehekülgedele, mis sisaldavad teavet, mida mõned inimesed võivad leida solvava või sobimatu. Skunk.ee ei vastuta Leheküljel sisalduva või selle kaudu juurdepääsetava materjali õigsuse, autoriõiguste järgimise, seaduslikkuse või õigsuse eest.

Kuigi Skunk.ee ja Lehekülg teevad mõistlikke jõupingutusi, et säilitada ja salvestada materjali, mis asub Leheküljel, ei ole Skunk.ee ega Lehekülg mingil moel vastutav ega võta mingil moel vastutust Kasutaja sisu või muude materjalide säilitamiseks või neile juurdepääsu saamiseks ja arhiveerimiseks.

Kasutajal soovitatakse tungivalt võtta kasutusele meetmeid, et säilitada Leheküljel postitatavate või üleslaaditavate andmete, materjalide, sisu või teabe koopiad. Te olete ainuisikuliselt vastutav oma sisu varundamise eest.

Teenused, sisu, veebisait ja kõik tarkvara on esitatud “nagu on” printsiibil, ilma igasuguste garantiideta, kas otseselt või kaudselt, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudsete garantiide kohta, mis käsitlevad turustatavust, sobivust konkreetsel eesmärgil või õiguste mitterikkumist.

Skunk.ee  ei esita mingeid garantiisid Lehekülje suhtes. Skunk.ee ei vastuta, et Teenus või Lehekülje kasutamine:

(a) on õigeaegne, katkematu või veatu või toimib koos mis tahes muu riistvara, tarkvara, süsteemi või andmetega,

(b) vastavad teie nõuetele või ootustele,

(c) on vigade ja puudujääkide vaba või et need parandatakse

(d) võib sisaldada viirusi või muid kahjulikke komponente.

Seaduses lubatud ulatuses loobub Skunk.ee vastutusest sellel Leheküljel pakutava materjali või teenuste täpsuse, usaldusväärsuse, kättesaadavuse, täielikkuse, seaduslikkuse või toimivuse eest.

Kasutades seda Lehekülge, kinnitate, et Skunk.ee ei vastuta kahju eest, mis tulenevad

(1) saidi kasutamisest;

(2) saidi sisaldava teabe allalaadimisest, sealhulgas, kuid mitte ainult, kasutajate postitatud sisu allalaadimisest;

3) kasutajate postitatud sisu üleslaadimise, allalaadimise või salvestamise tulemusel saadud piltide, teabe või andmete loata avaldamisest;

(4) ajutisest või püsivast suutmatusest saada või alla laadida ükski Kasutaja sisu lehekülg, sealhulgas viiruste, usside, Trooja hobuste tekitatud kahju või mis tahes sarnase saastatuse või hävitusprogrammi tulemusel tekitatud ligipääsu puudumise eest.

 1. Kolmandate isikute veebilehed

Lehekülje kasutajad saavad lehelt juurdepääsu kolmandate osapoolte lehekülgedele Internetis lehe hüperteksti või muude arvutiühenduste kaudu. Kolmanda osapoole leheküljed ei kuulu Skunk.ee või Lehekülje järelevalve või kontrolli alla. Kui ei ole sõnaselgelt teisiti sätestatud, ei paku Skunk.ee ega Lehekülg mingit garantiid mis tahes kolmanda osapoole leheküljel, mis on saidiga seotud, või kinnitada sellisel leheküljel pakutavaid tooteid või teenuseid.

Skunk.ee ja Lehekülg loobuvad:

 1. a) kolmandate osapoolte veebisaitide sisu vastutusest
 2. b) mis tahes teabe (sh, kuid mitte ainult, krediitkaardi ja muu isikuandmetega) turvalisuse tagamisest või garantii andmisest, mida võidakse anda mis tahes kolmandale osapoolele .
 3. Registreerimine ja turvalisus

Teenuste kasutamise tingimuseks on Kasutaja kohustatud registreerima Skunk.ee lehel ja valima parooli ja kasutajanime või kasutama Leheküljel enese identifitseerimiseks Facebooki või Google sisselogimisteenust.

Kasutaja esitab Skunk.ee-le täpse, täieliku ja ajakohastatud registreerimisteabe, sealhulgas Kasutaja e-posti aadressi. Selle puudumine kujutab endast käesoleva lepingu rikkumist, mis võib kaasa tuua Kasutaja konto viivitamatu lõppemise.

Kasutaja ei tohi

(a) valida või kasutada Skunk.ee lehel  teise isiku nime, ega esineda teise isikuna;

(b) kasutada Skunk.ee lehel nime, mille suhtes kehtivad mis tahes õigused isikule, kes pole Lehekülje tegelik kasutaja ilma asjakohase volituseta. Skunk.ee jätab endale õiguse oma äranägemisel keelduda Kasutaja registreerimisest või tühistada see.

Kasutaja vastutab parooli konfidentsiaalsuse säilitamise eest. Kasutaja vastutab ainuisikuliselt kõigi Kasutaja parooli kasutamisel võetavate toimingute eest või aktsepteerib täielikku vastutust Kasutaja konto kaudu läbi viidud tegevuse eest ning nõustub ja vabastab selle Lehekülje ja Skunk.ee mis tahes sellise tegevuse eest.

Kasutaja nõustub teatama Skunk.ee-le viivitamatult Kasutaja konto või parooli tegelikest või kahtlustatavatest kadudest, vargusest või volitamata kasutamisest. Veebisaidil võetakse mõistliku aja jooksul kasutusele turvalisuse ettevaatusabinõusid, kui kasutate kuupäeva või muu teabe edastamiseks internetti, telefoni või muid vahendeid, kuid selgesõnaliselt loobub igasugusest vastutusest mis tahes sellise andmehulga kättesaadavuse eest volitamata isikute või üksuste poolt.

 1. Hüvitis

Kasutaja hüvitab ja vastutab ainuisikuliselt (Skunk.ee omanikele või selle töötajatele tekitatud kahju eest, sealhulgas kulud ja advokaaditasud) mis tahes nõude või nõudmise eest, mille on esitanud ükskõik milline kolmas isik, mis tuleneb või on tekkinud pärast Kasutaja juurdepääsu Leheküljele, Teenustele. Sama vastutus kehtib ka siis kui Kasutaja (või Kolmas osapool, kes kasutab Kasutaja kontot) rikub Lepingut või läheb vastuollu mis tahes isiku või üksuse intellektuaalomandi või muude õigustega.

 1. Vastutuse piiramine

Skunk.ee juhid, omanikud,  ametnikud, aktsionärid, töötajad ega liikmed ei vastuta mingil juhul Lehekülje ega Teenuste eest:

a) mis tahes kaudse, juhusliku, karistusliku või sellega kaasneva kahjutasu eest;

(b) kasutusest tekkinud kahju, andmete, piltide, kasutaja sisu või muu immateriaalse vara kadumisel;

(c) loata kasutamisel, lehekülje reeglite mittetäitmisel, vigadest tekkinud kahjude eest;

(d) sisu allalaadimisel või postitamisega seotud kahjude puhul;

 1. Tasud ja maksed

Mõned Teenused võivad hetkel või tulevikus nõuda tasusid. Kõik tasud on märgitud Eurodes. Kasutaja maksab kõik kohaldatavad tasud, nagu on kirjeldatud Leheküljel seoses Kasutaja poolt valitud Teenustega, ning kõik sellega seotud maksud või lisamaksud. Kõiki tasusid ei tagastata, kui Leheküljel ei ole selgesõnaliselt teisiti öeldud.

Kasutaja kinnitab, et Ta on volitatud kontoomanik või volitatud kasutaja seotuna valitud makseviisist, mida kasutatakse Teenuste tasuliste aspektide eest tasumiseks. Kõik tasulised teenused ja virtuaalsed kaubad on pakutud printsiibil „nagu on“ ilma igasuguste garantiideta. Skunk.ee võib selliseid tasulisi teenuseid muuta ja / või kõrvaldada oma äranägemisel.

Skunk.ee võib oma hindu igal ajal muuta, kuid annab teile mõistliku aja jooksul sellest teada, avaldades Leheküljel uued hinnad ja saates teile e-posti teel teate. Kui te ei soovi uusi hindu maksta, võite teenuse osutamise enne muudatuse jõustumist tühistada.

 1. Teenuse või Lehekülje kasutamise lõpetamine

Mõlemad pooled võivad Teenused igal ajal lõpetada, teatades sellest teisele poolele mis tahes viisil. Skunk.ee võib samuti lõpetada või peatada kõik Teenused ja juurdepääsu Leheküljele kohe, ilma eelneva teatamiseta ja vastutuseta, kui Kasutaja rikub mis tahes käesoleva Lepingu tingimusi. Kasutaja konto lõpetamisel lõpetatakse viivitamatult Kasutaja õigus kasutada Teenuseid, tutvuda Leheküljega ja kogu sisuga.

 1. Privaatsuspoliitika

Palun vaadake üle meie privaatsuspõhimõtted, mis reguleerivad Isikuandmete kasutamist Leheküljel ja mille Kasutaja nõustub siduma Lehekülje kasutajaga.

 1. Mitmesugust

Käesolev leping (sealhulgas privaatsuspoliitika), mida võidakse aeg-ajalt muuta, kujutab endast teie, Lehekülje ja Skunk.ee vahelist täielikku kokkulepet selle sisu osas. Käesolev leping asendab kõik eelnevad või tänapäevased kirjalikud või suulised kokkulepped või muud kokkulepped selle kohta.

Skunk.ee ei vastuta oma kohustuste täitmata jätmise eest, kui sellise rikke põhjustab mehaaniline, elektrooniline või side viga või eelpoolnimetatute oluline halvenemine. Kasutaja ei või käesolevat lepingut loovutada, üle anda ega all-litsentsida, välja arvatud Kasutaja eelneva kirjaliku nõusolekuta. Skunk.ee võib anda käesoleva lepingu täielikult või osaliselt üle igal ajal ilma Kasutaja nõusolekuta.

 1. Autoriõiguse ja muude intellektuaalomandi õiguste rikkumise nõuete sissenõudmise teatis ja kord

Skunk.ee austab teiste inimeste intellektuaalset omandit ja kaitseb autoriõigusi ja muud intellektuaalomandit väga tõsiselt ning palume oma kasutajatel sama teha. Teenuste rikkuvat tegevust ei aktsepteerita.

Skunk.ee intellektuaalomandi poliitika on

(a) eemaldada materjalid, mile kohta Skunk.ee saab teate heauskselt intellektuaalomandi omanikult või nende esindajalt.

 1. b) eemaldada ükskõik millised Teenuse pakkujad, kes on kirjas kui “korduvad rikkujad”. Skunk.ee peab korduvaks rikkujaks Kasutajat, kes on Leheküljele üles laadinud sisu ning saanud korduvalt teate konto tühistamisest, sest on üles laadinud sisu, mis ei vasta lepingu tingimustele.

Nõuetekohase rikkumise aruandluse kord

Kui usute, et mis tahes Teenuste kaudu või nende kaudu tehtud sisu on kasutatud või kasutatud viisil, mis rikub teie omandi või kontrolli omavat intellektuaalomandi õigust, saatke viivitamatult märgitud rikkumine, mis sisaldab järgmisi andmeid määratud allpool. Teie teatis peab sisaldama  järgmist:

 • isiku füüsiline või elektrooniline allkiri, kes on volitatud tegutsema väidetavalt rikutud töö omaniku nimel;
 • Rikutud tööde või materjalide sisu või kui ühe teatega on hõlmatud mitu tööd, siis selliste tööde nimekiri;
 • teave, mis on piisav, et Skunk.ee saaks teiega ühendust võtta, näiteks aadress, telefoninumber ja võimaluse korral elektronposti aadress, mille kaudu saab ühendust võtta;
 • avaldus, et teil on heauskselt veendumus, et materjali kasutamine viisil, mida vaidlustatakse, ei ole autoriõiguste omaniku, selle agendi või seaduse poolt lubatud;
 • kinnitus selle kohta, et teatises sisalduv teave on õige ja et olete volitatud tegutsema väidetavalt rikutud ainuõiguse omaniku nimel.

Skunk.ee andmed, kuhu kaebus saata. Kõik muud kommentaarid, komplimendid, kaebused või soovitused Skunk.ee lehekülje, Teenuste toimimise või mis tahes muu küsimuse kohta tuleb saata aadressile: skunk@skunk.ee